tetthetskontroll av hus

Tetthetsmåling

Byggeforskriftene setter krav til bygningers tetthet. Måling er inntil videre ikke obligatorisk. Utførende må dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til tetthet. Dette gjøres ved preakseptable løsninger jfr. byggdetaljblad og tekniske godkjenninger og lignende eller analyse (tetthetskontroll).

 

Hvorfor utføre tetthetsmåling?

Luftlekkasjer er den vanligste formen for uønsket energitap og tetting av disse fører ofte til store besparelser. Vind mot bygningen skaper et innvendig lokalt undertrykk ved den vindbelastede veggen og et tilsvarende overtrykk på motsatt side av huset. Overtrykket gjør at inneluft presses ut i konstruksjonen gjennom lekkasjepunktene og ved avkjøling i konstruksjonen vil luften kondensere med påfølgende utvikling av sopp og råte. I bygninger med balansert ventilasjon vil luftlekkasjer påvirke ventilasjonsanlegget og føre til ubalanse.

Hvordan foregår en tetthetskontroll?

Man må ha riktig utstyr og være sertifisert for å utføre tetthetskontroll av bygg og påvise lekkasjepunktene. Dette utføres raskt og effektivt ved “Blower Door” systemet, lufthastighetsmåler og bruk av infrarødt kamera (termografering).

Målinger foretas ved ulike trykkforskjeller og et gjennomsnitt ved 50 Pascal undertrykk fastlegger grunnlaget for beregning av lekkasjetallet. Datamaskinen styrer hele måleprosessen og beregner også automatisk lekkasjetallet, hvilket kvalitetssikrer resultatet.

Kilde: Takstforum

Har du behov for en tetthetsmåling?

tetthetsmaling